Arbetsmiljöpolicy

Som anställd skall ingen behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.

Varje anställd måste åta sig ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet.

Företaget ställer resurser till förfogande i form av ex. viss utbildning, företagshälsovård, skyddsorganisation
för att säkerställa en trygg arbetsplats.

Vi strävar efter att systematiskt bygga bort arbetsmiljöer och arbetsmoment, som kan föranleda fysisk eller
psykisk ohälsa, i enlighet med arbetsmiljölagens krav.

Våra medarbetare har möjlighet att påverka den egna arbetssituationen och aktivt medverka i
utvecklingsarbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Regelbundna kartläggningar av arbetsmiljön ligger till grund för handlingsplaner och målformuleringar.