Personalpolicy för GFC

INOM GFC:

Präglas arbetsklimatet av trygghet, delaktighet och samhörighet, öppen och konstruktiv kommunikation, lyhördhet för ideer och engagemang för uppgiften.

Är de anställda delaktiga i utformningen och utvecklingen av de egna arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna.

Skapas en fortlöpande dialog mellan ledare/chef och medarbetare förutsättningar för goda resultat.

Förstår varje medarbetare sin roll/uppgift och sitt ansvar för den egna kompetensutvecklingen för att nå uppställda mål.

Inom ramen för ekonomin i GFC ska personalpolitiken bidra till att de mål som satts upp uppnås.
Personalpolitiken ska vara utformad på ett sätt som innebär att de anställdas behov av delaktighet och arbetstillfredsställelse blir tillgodosett samtidigt som alla anställda känner ansvar för att kunderna får service av högsta kvalitet.

POLICYNS DELOMRÅDEN


LEDARSKAP:

Ledarskapet ska präglas av en helhetssyn och ha GFC' s övergripande mål som riktmärke.
Ledarskapet ska gentemot medarbetarna präglas av samverkan där dialog och delaktighet står i fokus och där ett etiskt gott förhållningssätt alltid kännetecknar kontakterna såväl inåt som utåt.

SAMVERKAN:

Arbetsplatsträffen och utvecklingssamtalet är de viktigaste delarna i vårt samverkanssystem men lika viktigt är att andan i det dagliga umgänget på arbetsplatserna präglas av öppenhet, dialog och delaktighet.
Vi ska också ständigt tillsammans med anställda och fackliga organisationer utveckla och förbättra våra samverkansformer.

ARBETSMILJÖ:

Arbetsmiljön i GFC ska präglas av respekt för individen. Den ska vara säker och stimulerande, bl.a. genom att medarbetaren ges möjlighet till påverkan och utveckling av sin egen arbetssituation.
Kommunikationen ska vara rak och öppen.

LÖNEPOLITIK:

Vi ska ha en gemensam lönepolitik för hela organisationen, där samma grundvärderingar ska styra
lönesättningen.
Lönepolitiken i GFC ska stimulera till goda arbetsinsatser, ansvar, engagemang, utveckling och arbetsglädje så att GFC' s mål kan uppnås. Lönepolitiken ska också bidra till att GFC kan rekrytera och behålla goda medarbetare.

KOMPETENSUTVECKLING:

Alla medarbetare ska ges möjlighet till den personliga och yrkesmässiga kompetensutveckling som kraven i verksamheten ställer.
Ansvaret för kompetensutvecklingen ligger på respektive chef för sin personal.

ANSVAR:

Inom GFC är ytterst Platschef ansvarig för att policyn får genomslag i hela organisationen.

UPPFÖLJNING:

Personalpolitiken ska följas upp och utvärderas varje år.