Informationspolicy

Öppenhet är ett nyckelbegrepp vad gäller GFC's interna och externa relationer.

All intern och extern information skall präglas av
  • Relevans
  • Saklighet
  • Begriplighet
  • Öppenhet
Information och kommunikation utgör en del av ledningsansvaret hos samtliga personer i chefsställning.
Ytterst åvilar ansvaret Platschefen.

Information och kommunikation skall bedrivas på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt samt präglas av snabb och effektiv spridning. Utvärdering skall främst ske utifrån målgruppernas behov.
Det är inte mängden trycksaker, elektronisk post, webbsidor etc. som är betydelsefullt från ett verksamhetsperspektiv utan informationens relevans för målgrupperna och förväntade effekter.