Produkter

Användningsområde

Bränslet JET-A1 är avsett för turbinmotorer i luftfartyg.
Flygbränsle är ett bränsle som skiljer sig från andra drivmedel med egenskaper som gör att produkten klarar stora variationer i lufttryck och temperaturer. På flygplatsen tillhandahålles av tre leverantörer Air BP, Svenska Shell och World Fuel Flight Services endast flygbränslet  JET A-1 via tankningsbolaget GFC eller MFS.

Transport

Bränslekvaliteten följs i varje steg från raffinaderiet tills det pumpas in i luftfartygets bränsletank.
Produktdatablad kan sökas på respektive leverantörs hemsida.

Bränslet transporteras enligt ADR regler till flygplatsen med tankbil från olje hamnar. På flygplatsen lagras det i GFC eller MFS cisterner varefter det åter kvalitetsäkras. Därefter lastas i de speciella flygtankningsbilarna för leverans till flygfartyg,enl. ADR och IATA/ICAO