Användningsområde


Säkerhet


Kvalitet
Transport

JET A1

Bränslet JET-A1 är avsett för turbinmotorer i luftfartyg.
Flygbränsle är ett bränsle som skiljer sig från andra drivmedel med egenskaper som gör att produkten klarar stora variationer i lufttryck och temperaturer. På flygplatsen tillhandahålles av tre leverantörer Air BP, Svenska Shell och World Fuel Flight Services endast flygbränslet  JET A-1 via tankningsbolaget GFC.

Säkerheten är alltid i fokus vid hantering av JET A-1 som är en brandfarlig vara med miljöpåverkande egenskaper. Produkten hanteras av välutbildad och tränad personal med specialbyggda tankfordon för bränsleleverans till luftfartyg.
All hantering av flygbränsle följer branchanpassade stränga internationella regelverk,
JIG.(Joint Inspection Group) Product Specification finns även  på JIGs hemsida Bulletin No 76

Bränslekvaliteten följs i varje steg från raffinaderiet tills det pumpas in i luftfartygets bränsletank.
Produktdatablad kan sökas på respektive leverantörs hemsida.
Även ASTM Standardspecification D 1655-15 för Aviation Turbin Fuels ”JET A-1”

Bränslet transporteras enligt ADR regler till flygplatsen med tankbil från Göteborgs hamn. På flygplatsen lagras det i GFCs tre cisterner varefter det åter kvalitetsäkras. Därefter lastas i de speciella flygtankningsbilarna för leverans till flygfartyg,enl. ADR och IATA/ICAO  benämns produkten UN 1863